Dlaczego my ? 


Nasza oferta i us³ugi


Start Options to jedna z najszybciej siê rozwijaj¹cych firm oferuj¹cych Progresywne Wydobywanie Bitcoina oraz Trading na Kryptowalutach, oferuj¹ca potê¿n¹ lecz przyjazn¹ dla u¿ytkownika wewnêtrzn¹ platformê tradingow¹ wersji Web oraz mobilnej umo¿liwiaj¹ca handel na setkach aktywów - kryptowalutach, towarach, akcjach i indeksach. Nasi u¿ytkownicy korzystaj¹ z bezkonkurencyjnych szkoleñ, us³ug i obs³ugi klienta. Jesteœmy obecni i mamy klientów na ca³ym œwiecie i nasze us³ugi s¹ oferowane w wielu jêzykach.

Trading ze Start Options

Przygotuj siê

Zarejestruj siê, potwierdŸ swoje dane oraz wybierz auto trading, manualny trading albo wydobywanie.

Handluj

Trading w Start Options pozwala Ci korzystaæ z niskich spreadów, zerowej prowizji i dŸwigni 1:300. Start Options oferuje masê narzêdzi dla traderów, aby mogli korzystaæ ze zleceñ: stop-lossa, take profitu, entry limitu oraz entry stopa. Aby mogli oni stworzyæ sobie w³asn¹ strategiê, traderzy mog¹ korzystaæ z konfigurowalnych wykresów, szkiców, dog³êbnej analizy, kalendarza ekonomicznego oraz precyzyjnych sygna³ów tradingowych.

Zarz¹dzaj

Ze Start Options mo¿esz w pe³ni zarz¹dzaæ swoim kontem. Platforma obs³uguje natychmiastowo depozyty, szybkie wyp³aty oraz wysy³anie dokumentów.

Platformy tradingowe

Rynek Web Tradingu

Start Options to platforma tradingowa najwy¿szej klasy i wewnêtrznie stworzona, jedna z dominuj¹cych platform obecnych dzisiaj na rynku. Oferuje ona zaawansowane narzêdzia do tradingu i badañ rynkowych, zaawansowane funkcjonalnoœci i nie wymaga instalowania oprogramowania.

BankowoϾ

Depozyty

Akceptujemy p³atnoœci w BITCOIN, e-walletach, tradycyjne oraz przelewem bankowym. Nie pobieramy ¿adnych prowizji od wp³at i depozytów.

Wyp³aty

Œrodki s¹ zawsze zwracane t¹ sam¹ metod¹, któr¹ nast¹pi³a p³atnoœæ. Nie pobieramy ¿adnych op³at ani prowizji za wyp³aty.