Najczęściej zadawane pytania

Co oznaczaj¹ okreœlenia PUT i CALL?

Okreœlenie i opcja CALL (do góry) jest u¿ywane, jeœli chcemy przewidzieæ czy wartoœæ wybranego aktywa bêdzie ros³a. Jeœli przewidujesz, ¿e wartoœæ danego aktywa bêdzie mala³a, wtedy wybierz opcjê PUT (w dó³).

Co oznacza okreœlenie expiration time (czas przedawnienia)?

Okreœlenie expiration time to czas, w którym nast¹pi przedawnienie okreœlonego tradingu. Na przyk³ad, trading 30 sekund, przedawni siê po 30 sekundach. To po takim czasie dowiesz siê czy wygra³eœ albo czy przegra³eœ.

Co to jest pip?

Pip to najmniejsza zmiana ceny mo¿liwa dla jakiejkolwiek pary walutowej.

Jakie s¹ mo¿liwe metody p³atnoœci?

Mo¿esz wp³aciæ œrodki poprzez przelew bankowy, przelew Bitcoin lub e-wallet. Wed³ug nas s¹ to najbezpieczniejsze metody dla nas i dla Ciebie.

Jaka jest minimalna kwota wp³aty, z jak¹ mogê zacz¹æ?

Minimalna inwestycja, aby zacz¹æ pracê z nami to 1000 dolarów amerykañskich.

Czy akceptujecie klientów z USA i UK?

Tak, akceptujemy.

Czy moje œrodki s¹ bezpieczne?

Bitcoin i Kryptowaluty s¹ walutami zdecentralizowanymi i nie regulowanymi, wiêc nie mamy obowi¹zku ich regulacji,
ale jesteœmy ubezpieczeni w firmie ubezpieczeniowej i kwota zainwestowana na ka¿dym koncie jest w 100% ubezpieczona.
Nasz ka¿dy klient bêdzie posiada³ podkonto w firmie ubezpieczeniowej i bêdzie ono sprawdzone wczeœniej, zanim zaczniemy wydobywanie albo trading dla klienta.
Standardowo dokumenty KYC bêd¹ musia³y zostaæ wys³ane do weryfikacji zanim nast¹pi proces sprawdzania.

Jak mogê dokonaæ wyp³aty i jak szybko moje œrodki trafi¹ na moje konto bankowe?

WejdŸ na nasz¹ stronê i kliknij na dzia³ WYP£ATA gdzie mo¿esz ³atwo dokonaæ wyp³aty. Proces wyp³aty zajmuje naszym pracownikom od 24 do 48 godzin.