Regulacje

Bitcoin i Kryptowaluty s¹ walutami zdecentralizowanymi i nie regulowanymi, wiêc nie mamy obowi¹zku ich regulacji, ale jesteœmy ubezpieczeni w firmie ubezpieczeniowej i kwota zainwestowana na ka¿dym koncie jest w 100% ubezpieczona. Nasz ka¿dy klient bêdzie posiada³ podkonto w firmie ubezpieczeniowej i bêdzie ono sprawdzone wczeœniej, zanim zaczniemy wydobywanie albo trading dla klienta. Standardowo dokumenty KYC bêd¹ musia³y zostaæ wys³ane do weryfikacji zanim nast¹pi proces sprawdzania.